i1109601.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อส่งเสริมให้ อปท. ใน จ.ลำปาง มีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง

i1109603.jpg i1109602.jpgi1109604.jpg i1109605.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1807614169278818