i0809604.jpg


องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการความร่วมมือสนับสนุน ช่วยเหลือการพัฒนาผลผลิตและจัดโครงสร้างการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง (วิสากิจเพื่อสังคม) จำกัด ณโรงสีสหกรณ์เกษตรห้างฉัตร จำกัด ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

i0809607.jpg

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ "กาดหนองบง" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการความร่วมมือสนับสนุน ช่วยเหลือการพัฒนาผลผลิตและจัดโครงสร้างการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง (วิสากิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

i0809606.jpg i0809605.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนจังหวัดลำปาง ทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้ และการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มมูลค่า การแปรรูป หรือกิจกรรมอื่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน ร่วมถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง

i0809608.jpg

ชมภาพ/VDO เพิ่มเติมทาง

FACEBOOK  : https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1807590935947808

YOUTUBE    : https://www.youtube.com/watch?v=SZJsK7P87pQ