i0609601.jpg

    (6 กันยายน 2560) เวลาประมาณ 09.20 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการคัดแยกขยะที่ต้นทางสู่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ ระหว่าง วันที่ 6-8 กันยายน 2560

i0609605.jpg  i0609603.jpg

     ปัจจุบันได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 18 แห่งจาก 40 แห่งที่ได้ร่วมลงนาม MOU ได้นำขยะมูลฝอยมากำจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งแต่ละแห่งพบว่าประชาชนไม่ได้มีการคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหาล่าช้า และสูญเสียเวลาขั้นตอนในการคัดแยกซึ่งหากมีการคัดแยกขยะมาก่อนที่จะถึงศูนย์ฯ

จะทำให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกต่อการดำเนินการจัดการขยะมากยิ่งขึ้น และหากประชาชนมีความตระหนักเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปริมาณขยะคงเหลือที่จะนำไปกำจัดจะมีปริมาณลดลงและสามารถกำจัดได้หมดในแต่ละวัน

i0690606.jpg

     เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้จากการคัดแยกขยะต้นทางปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาด รวมถึงฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพมาใช้ในครัวเรือนและชุมชนเป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการคัดแยกขยะที่ต้นทางสู่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยมีเป้าหมายนำร่องคือการนำประชาชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อปท. ทั้ง 18 แห่ง ที่ใช้บริการศูนย์จัดการขยะฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไปศึกษาดูงานตัวอย่างการดำเนินการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมในชุมชนหมู่บ้านหรือพื้นที่ต่างจังหวัดที่ได้รับการประเมินและรับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการด้านขยะต้นทาง และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้อย่างถูกสุขลักษณะสวยงามเป็นชุมชนท้องถิ่นที่น่าอยู่ ซึ่งในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง ที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์บอกต่อแก่คนอื่นๆในเวทีประชาคมหมู่บ้าน หรือการประชุมหมู่บ้านในวาระต่างๆเพื่อต่อยอดความรู้และเพื่อสร้างเสริมให้ท้องถิ่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป โดยจัด ให้มีการฝึกอบรมในด้านการบริหารจัดการขยะ ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมทั้งจัดให้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน

i06094.jpg i0609602.jpg

ชมภาพ/VDO เพิ่มเติมทาง
FACEBOOK : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1801550563218512.1073742107.142262052480713&type=3
YOUTUBE   : https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=DJBCxiW4uas