i0509608.jpg

อบจ.ลำปาง ทำสัญญารับเงินอุดหนุนกว่าสามแสนบาท เตรียมจัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดลำปาง

          วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปางชั้น 1 โดยนางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ

          สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อบูรณาการความร่วมมือทั้งในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้มีการดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้จัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

          สำหรับเงินอุดหนุนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะนำไปดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ คนพิการ กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และเพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการเสริมพลัง เกิดความมั่นใจ เคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

        เป็นการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พิการ โดยการประสานการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง.

i0509607.jpg  i0509606.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK อบจ.ลำปาง https://www.facebook.com/lampangPAO/posts/1800531349987100