i0209604.jpg

ผวจ.ลำปาง เปิดโครงการสมัชชาเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองลำปาง ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ ครั้งที่ 2 "ชีวิตปลอดภัยในถนน ทุกคนต้องร่วมสร้าง" ณ อบจ.ลำปาง

วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสมัชชาเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองลำปาง ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ ครั้งที่ 2 "ชีวิตปลอดภัยในถนน ทุกคนต้องร่วมสร้าง" ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง โดย ดร.สมาน ฟูแสง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน และ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โอกาสนี้ นายบุญเลิศ แสนเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแม่ทะ ร่วมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ ซึ่งร่วมนำเสนอผลงาน

การปลูกฝังให้ประชาชนมีสำนึกความเป็นพลเมืองขั้นพื้นฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังและเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำปาง จัดโครงการสมัชชาเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองลำปาง ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่

โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป้าหมายได้แก่โรงเรียนในจังหวัดลำปางทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน เน้นการมี่ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และครูได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม สร้างสำนึกเรื่องความปลอดภัยในถนน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมสร้างเพื่อให้พื้นที่ในโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน และได้มีการปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนจนถึงเดือนสิงหาคม 2560

และในวันนี้ ( วันที่ 2 กันยายน 2560 ) เป็นการต่อยอดการทำงานอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดกิจกรรมให้เด็ก นักเรียน และประชาชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานและกิจกรรม เพื่อให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ในเรื่องสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง เนื่องจากทำให้เด็ก นักเรียน และประชาชนได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน สามารถนำไปประยุกต์ในการสร้างสังคมลำปางให้น่าอยู่ ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก นักเรียน และประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาจังหวัดลำปางในอนาคต

สำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการและนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
1.1 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา อ.เมืองลำปาง
1.2 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร
1.3 โรงเรียนทุ่งหนองขาม อ.ห้างฉัตร
1.4 โรงเรียนบ้านทุ่งหก อ.ห้างฉัตร 
1.5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว อ.ห้างฉัตร 
1.6 โรงเรียนสบเมาะวิทยา อ.แม่เมาะ 
1.7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) อ.งาว

2.โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
2.1 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา อ.เถิน
2.2 โรงเรียนศรีลังกาวิทยาคม อ.เสริมงาม 
2.3 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา อ.เสริมงาม
2.4 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา อ.เสริมงาม
2.5 โรงเรียนสันโป่งวิทยา อ.เสริมงาม
2.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ.เกาะคา

3.โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 
3.1 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม
3.2 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อ.แจ้ห่ม
3.3 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา อ.เมืองปาน

4.โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
4.1 โรงเรียนวังเหนือวิทยา อ.วังเหนือ 
4.2 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ.แม่ทะ
4.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยา อ.เสริมงาม 
4.4 โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ.แม่พริก

i0209605.jpg i0209606.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK อบจ.ลำปาง https://www.facebook.com/lampangPAO/posts/1796727070367528