i0109604.jpg

การประชุม คกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง

          วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายมิตร ธรรมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 3 ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมคณะกรรมการได้ร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีประเด็นสำคัญคือ การพิจารณาแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 13 อำเภอ

          ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตรวจติดตามฯ จำนวน 13 อำเภอ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไป จำนวน 1 ครั้ง จากนั้นจะตรวจติดตามฯ ทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ซึ่่งการลงพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอนั้นได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า ในภาคเช้าของการลงพื้นที่จะจัดให้มีการประชุม/เสวนา เพื่อรับฟังปัญหาหรือเสียงสะท้อนจากในพื้นที่ จากนั้นในภาคบ่ายจะทำการตรวจติดตามและประเมินผลการทำงานในด้านต่าง ๆ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการตรวจติดตามฯ แต่ละอำเภอ

          นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เสนอให้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในแต่ละพื้นที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดลำปางในทุกมิติ.

i0109605.jpg i0109606.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK อบจ.ลำปาง https://www.facebook.com/lampangPAO/posts/1795355760504659