298218600_427998839355435_2200870504605547149_n.jpg

 

สรุปผลการประกวดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Science Park Variety จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

      ♦️วันที่ 3 สิงหาคม 2565♦️
          🌸ชนะเลิศ โครงงานตู้ปลูกผักไมโครกรีนด้วยแสงเทียมพลังงานโซลวาร์เซลล์ กศน.อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานเครื่องควบคุมระบบจัดการการใช้น้ำภายในบ้าน กศน.อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV พลังงานแสดงอาทิตย์ V.2 กศน.อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
          🌸ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลจรูลลองวิทยาคาร อำเภอลอง จังหวัดแพร่
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
          🌸ชนะเลิศ เด็กหญิงไอศิกา ลีธ์รวัจน์ โรงเรียนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายปภาวิชญ์ จันทร์เกสร โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัฏธิดา ผิวขาว โรงเรียนบ้านท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
          🌸รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงพรปวีร์ ภูจรัส โรงเรียนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงอรอนงค์ คำปัน โรงเรียนวัดบ้านท่า อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ โชติดิลก โรงเรียนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 
      ♦️วันที่ 4 สิงหาคม 2565♦️
          🌸ชนะเลิศ โครงงาน Artifacts made from recycled foam and oil. กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานกระถางเขมือบกู้โลก V.2 กศน.อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานชุดรับแขกรักษ์โลก กศน.อำเภอสอง จังหวัดแพร่
          🌸ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
          🌸ชนะเลิศ เด็กชายกำจรเดช จ่าเต โรงเรียนอรุโณทัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิชชาพร ดีสละ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงจิรวรรณ วงค์ศร โรงเรียนอนุบาลเกาะคา​ (น้ำตาลอนุเคราะห์) อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
          🌸ชนะเลิศ นางสาวสุชานันท์ คำเวียงสา โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญินายณัฐวุฒิ แก้วดำ โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอภิชญา มุ่งตรง โรงเรียนอรุโณทัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
          🌸ชนะเลิศ​ เด็กชายภควัฒน์ มีวงค์ และเด็กชายธนภัทร มัติโก โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น อำเภอปางศิลาทอง​ จังหวัดกำแพงเพชร
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายยศพัทธิ์ อัยกิจเสนี​และเด็กชายสิรวิชณ์ ยะถา​ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณัฐนันท์ ตาบุญ​ และเด็กชายวงศธร ปางเดิม​ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
          🌸ชนะเลิศ เด็กหญิงปราณปริยา สุดจริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1.เด็กชายธนวัฒน์ สามทมิตร​และเด็กชายณัฐนัน ใจชา​ โรงเรียนอนุบาลเดาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายศรัญญู ผาสุข​ และเด็กชายปกรณ์ สวัสดิ์​ โรงเรียนซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
          🌸ชนะเลิศ ทีมเจริญศิลป์ โรงเรียนเจริญศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมบ้านท่าผา โรงเรียนบ้านท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม T.6 ลำปาง โรงเรียนเทศบาล 6 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
      ♦️วันที่ 5 สิงหาคม 2565♦️ 
          🌸ชนะเลิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
          🌸ชนะเลิศ กศน.อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 กศน.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 กศน.อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
       #การประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น #นักศึกษา กศน.หัวข้อ “โลกในอนาคตที่ฉันฝัน”
          🌸ชนะเลิศ เด็กหญิงวสุมวดี ประมง กศน.อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 นายปิยะพนธ์ เหลาประเสริฐ กศน.อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกานต์ธิดา วนาวัลลภ กศน. อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
       #การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          🌸ชนะเลิศ ทีม อนุบาลเกาะคา โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมพินิจวิทยา 2 โรงเรียนพินิจวิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
          🌸รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Space bar โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel