297732750_426035719551747_4823658408758908880_n.jpg

 

อบจ.ลำปาง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
          วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยนางวิชนันท์ จุลบุตร ผอ.กองสาธารณสุข กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครู อาจารย์ ของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง รวมจำนวน 250 คน
          การอบรมวันนี้ ใช้เวลา 1 วัน ภาคเช้า จะบรรยายเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ รวมถึงการเล่าประสบการณ์จริงของชีวิตผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษภาคบ่าย จะแบ่งกลุ่มฝึกทักษะปฏิเสธ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 
 
                                297780833_426036936218292_4743597779186075654_n.jpg       297798962_426035582885094_6263622846667024748_n.jpg
 
 
297679242_426035882885064_5916837242192359629_n.jpg  297936000_426036699551649_6947413999834055498_n.jpg  297798579_426036652884987_4367560520168542064_n.jpg
 
 
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์  ธิมา
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel