1982287_1739621979411371_6822323919379799221_n.jpg

อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายทองดี จอมวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ฝ่ายการสาธารณสุข นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และกลุ่มออกกำลังกายหนองกระทิง เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นของครอบครัวแก่ประชาชนชาวลำปาง ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย และเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและประชาชน โดยนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

20228792_1739622249411344_4532633742352802590_n.jpg 20140131_1739622329411336_2513286159764962950_n.jpg