IMG_0608.JPG

 

อบจ.ลำปาง ขอเชิญร่วมลงนามปฎิญาณตนงดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2560

 

IMG_0600.JPG

          มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างกระแส รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ลด ละ เลิก ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้จัดกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติทำความดีถวายในหลวง โดยจัดให้มีการลงนาม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ป้องกันการทะเลาะวิวาท ป้องกันโรคอันเกิดจากสุรา ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีของครอบครัว ร่วมสร้างตัวอย่างที่ดีงามให้แก่ เด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและแข็งแรง โดยคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 “ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ”

i47912.jpg i47913.jpg

i47911.jpgi47910.jpgi47909.jpgi47908.jpg