i0307601.jpg

 

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

i0307605.jpg

 

          3 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

         โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560 โดยในวันนี้ (3 ก.ค. 60) ได้มีการอบรมในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเป็นสุข รับฟังการบรรยายเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคเกษตรกรรมเพื่อการผลิตและจำหน่าย โดย นายเนตร ใจเที่ยง ปราชญ์แผ่นดินจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง และหลังจากนั้นจะได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มีความรู้ในเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการที่จะไปสัมผัสชุมชนหรือพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย เพื่อจะนำมาบูรณาการชุมชนของตนเองในจังหวัดลำปาง ให้มีการพัฒนาในทุกด้าน เพราะสมาชิกสภาฯเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดและเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้าน

        ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้ความสำคัญต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี เพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดลำปาง ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม ให้สามารถขจัดปัญหาได้ตามความคาดหวังของประชาชน ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”.

 

i0307604.jpg

i0307603.jpg i0307602.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK และ YOUTUBE องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
FACEBOOK : https://www.facebook.com/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1715371905169712
YOUTUBE : http://yt2fb.com/id_2268815/