i0207601.jpg

อบจ.ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของอบจ.ลำปาง ประจำปีงบฯ 2560

 

i0270606.jpg i0270605.jpg

 

          วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. นายเกรียงเดช สุทธภักติ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่วข้องทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง

          โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของอบจ.ลำปาง จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของ อปท.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง รวมจำนวน 135 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และเพื่อตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

          เนื่องจากปัจจุบันบทบาทการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับ ซึ่งจะต้องร่วมมือกันส่งเสริมและแก้ไขอย่างจริงจัง

          วันนี้ ( 2 กรกฎาคม 2560 ) รับฟังการบรรยายวิชาการ โดยนายวัชวิทย์ สุขวัฒนาภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดสระบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา และประจวบคีรีขันธ์

          โอกาสนี้ นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และผู้ร่วมโครงการฯรับฟังการบรรยายวิชาการ ด้วยความสนใจ.

 

i0270604.jpg i0207603.jpg

 

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1713890181984551