19692289_1588785237821497_552288568_n.jpg

 

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

 

iDSC00161.jpg

 

          วันสุดท้ายแล้วสำหรับกิจกรรมการจัดอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทดแทนและเพิ่มเติม ในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยในวันนี้ (30 มิถุนายน 2560) นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเมืองลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง โอกาสนี้ นายนิกร ธรรมลังกา และนายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้พูดคุยกับผู้เข้าอบรมฯด้วย 

 

iDSC00174.jpg

iDSC00166.jpg

           โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปาง และสำนักงาน กศน. จังหวัด จัดอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทดแทนและเพิ่มเติม ทั่วทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง เพื่ออบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และนำความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่เครือข่ายต่างๆได้อย่างถูกต้อง

iDSC00177.jpg iDSC00181.jpg

iDSC00188.jpg

iDSC00160.jpg iDSC00159.jpg

 

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1711053482268221