iDSC00112.jpg

 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชาวจังหวัดลำปาง
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

 

iDSC00104.jpg

          วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง นายประเสริฐ  สันบุญเป็ง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายถาวร  บุปผาเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมือง เขต 4 นายจินณ์  ถาคำฟู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมือง เขต 6  นางณัชชา  สิทธิไพศาล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองกิจการสภา อบจ.ลำปาง เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ

 

iDSC00141.jpg iDSC00138.jpg

          โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปาง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ จัดขึ้นเพื่ออบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และนำความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่เครือข่ายต่างๆได้อย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมจะเน้นการฝึกปฏิบัติในรูปแบบวิทยากรกระบวนการ โดยมีเนื้อหา 4 วิชา ประกอบด้วย 1.วิชาชีวิตกับการเมืองและสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2.วิชาต้นไม้ประชาธิปไตย 3.วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 4.วิชาการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และการสร้างเครือข่าย

iDSC00152.jpg iDSC00149.jpg

          ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้สร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆที่สำคัญ รวมทั้งการลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุขบนพื้นฐานของความรู้รัก สามัคคี ปรองดองและกำหนดให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่อำนาจจัดหรือดำเนินการและควบคุมให้มีการจัดเลือกตั้งทุกระดับ การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม การดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะทำให้สามารถพัฒนาการขับเคลื่อนประเทศไทยไปได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน จนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป.

iDSC00151.jpg iDSC00129.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1709423315764571