i2706601.jpg

 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชาวจังหวัดลำปาง
ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 

          วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปาง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดลำปาง ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้แก่กรรมการและประชาชนชาวจังหวัดลำปางเกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาธิปไตย การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 

i2706603.jpg i2706602.jpg

          โอกาสนี้ นายเกรียงศักดิ์ แสงยุนนท์ นายอำเภอวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ นางสุปราณี เกิดมูล ส.อบจ.อ.วังเหนือ เขต 1 ร่วมในพิธีเปิดและกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยในสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงาน

          สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดลำปาง กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ .

i2706604.jpg i2706606.jpg

 

i2706605.jpg

 

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1706461969394039