IMG_8972.jpg

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยวิสามัญ ( สมัยที่2 ) ประจำปี พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
........................................................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
                        สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอ
                        3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                              งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
                        3.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
                              องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                        3.3 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
                              และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
                        3.4 ญัตติเรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
                              เรื่อง ค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ........ (กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบ) 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

IMG_8965.jpg IMG_8908.jpg

IMG_8878.jpg IMG_8915.jpgIMG_8917.jpg IMG_8959.jpg IMG_8964.jpg

IMG_8967.jpg IMG_8981.jpg IMG_8984.jpg

ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1687607937946109