19025134_1682365468470356_2099175271897918608_o.jpg

อบจ.ลำปาง ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ จับมือศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำปาง จัดประชุมสมัชชาเสริมสร้างพลเมืองลำปางร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ รองผวจ.ลำปาง "วุฒิชัย" ประธานเปิด

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาเสริมสร้างสำนึกพลเมืองลำปางร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยเป็นการบูรณาการระหว่างศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โอกาสนี้ นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองลำปาง กล่าวรายงาน

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำปาง เป็นเครือข่ายของสถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชนมาแล้ว 6 ปี มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 22 แห่ง ในแต่ละปีนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในโรงเรียนและในชุมชนตามบริบทแต่ละแห่ง และในปีนี้คณะกรรมการศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่าจังหวัดลำปางยังประสบปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง แม้หลายหน่วยงานจะพยายามแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังไม่สัมฤทธิ์ผลมากนัก ปัญหาส่วนหนึ่งบนท้องถนนเกิดจากประชาชนขาดสำนึก ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งควรจะได้รับการปลูกฝัง เสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยทางถนนในระยะยาว จึงได้จัดประชุมสมัชชาเสริมสร้างพลเมืองลำปางร่วมสร้างสังคมน่าอยู่

สำหรับการประชุมสมัชชาในวันนี้ เพื่อให้นักเรียนแกนนำ ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มาจากทุกอำเภอ ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดลำปาง รวมจำนวน 300 คน โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน การนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และสรุปเป็นแนวทางร่วมกันเพื่อนำสู่การปฏิบัติ จากนั้นโรงเรียนแต่ละแห่งจะทำกิจกรรมประมาณ 2 เดือน

ในการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสถาบันพระปกเกล้า และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ให้บริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน บุคลากร และสถานที่ในการจัดการประชุม ฯ

นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความยินดีสนับสนุนงานและกิจกรรมของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองลำปาง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม และนำไปสู่ความปลอดภัยทางถนนในระยะยาว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมุ่งสร้างและพัฒนาชุมชนหรือสังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การตระหนักรู้ถึงหน้าที่สิทธิ และจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อร่วมสร้างลำปางให้เป็นสังคมที่น่าอยู่.

18953588_1682363571803879_25848451884492561_o.jpg  18954688_1682362188470684_400178194470130471_o.jpg 

18953166_1682360598470843_7662898456040870179_o.jpg 18922909_1682362185137351_6985893868537997788_o.jpg

ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1682394135134156