science2560.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัด“การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งมีการการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การประกวด การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางได้จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์  การตอบปัญหาและการเล่นเกมวิทยาศาสตร์ รวมถึงการติดตั้งโดมท้องฟ้าจำลองให้เข้าชม เพื่อเป็นการส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปของจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงได้ร่วมทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์อีกด้วย งานนี้ชมฟรีไม่เสียค่าใช่จ่าย

นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในงาน “การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560” สามารถดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมงาน และใบสมัคร ร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ได้ที่นี่DOWNLOADโดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โทรสาร 0-5423-7697, 0-5423-7662

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5423-7674, 08-9266-4688, 08-4363-8208 หรือสอบถามได้ที่ เพจศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) อบจ.ลำปาง  https://www.facebook.com/sciencecenter.lp.pao?fref=ts