2905601.jpg

          ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมาชิกสภา ฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น" ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2905607.jpg  2905606.jpg

          การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าว จัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคเหนือ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มีทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจถึงวิธีการวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมประชาชนในท้องถิ่นของตนให้พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอาจจะมีการแข่งขันสูงต่อไปอนาคต

          รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกัน ได้นำเอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นแต่ละแห่งมาเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากล

2905605.jpg  2905604.jpg

          ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

          ผู้ร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 17 จังหวัด รวม 400 คน ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่" โดยนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย)

2905603.jpg

          การบรรยายเรื่อง "การศึกษาท้องถิ่นไทยในยุค Thailand 4.0 กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" โดยนายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ

และรับฟังการบรรยายเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ โดยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 น่าน

2905609.jpg 2905608.jpg

2905602.jpg

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ทาง
FACEBOOK องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง : https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1665263730180530