IMG_8338.jpg
อบรมการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากสถานการค้ายาสูบ (แม่เมาะ)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานการค้ายาสูบ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเมาะหลวง เทศบาลตำบลแม่เมาะ โอกาสนี้นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กล่าวรายงานต่อประธาน

เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ผิดกฏหมาย และเป็นบุหรี่ที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีเป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ออกพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในเรื่องบุหรี่ปลอม บุหรี่หนีภาษี และบุหรี่เลี่ยงภาษี ทำให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายบุหรี่ผิดกฏหมายได้รับโทษ หรือโดนปรับเนื่องจากการจำหน่ายบุหรี่ผิดกฏหมาย อีกทั้งไม่สามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจำหน่ายบุหรี่แบบถูกกฏหมายให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงงานยาสูบ และสรรพสามิตจังหวัด ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการค้ายาสูบ ถึงเรื่องการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีนายบุญเสริม จันทร์กันธะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบ และการการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้ประกอบการค้ายาสูบในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจากสถานการค้ายาสูบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป.

IMG_8316.jpg

IMG_8322.jpg IMG_8320.jpg 

IMG_8289.jpg IMG_8342.jpg

IMG_8348.jpg IMG_8351.jpg IMG_8353.jpg

IMG_8354.jpg IMG_8356.jpg IMG_8357.jpg