i2505601.jpg

          การส่งเสริมให้ประชาชนได้สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคนิควิธีการร่วมสมัยในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนชาวลำปาง ถือเป็นอำนาจหน้าที่ดังพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

i2505602.jpg  i2505605.jpg

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพทอผ้าของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอเมืองลำปาง ณ กลุ่มผู้สูงอายุทอผ้าบ้านกล้วยหลวง หมู่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 5 วัน

          โดยนายจินณ์ ถาคำฟู ส.อบจ.อำเภอเมืองลำปาง เขต 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม นางสาวพรรณี การะกัน ผอ.กองแผนและงบประมาณ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายไกรเพชร ปิ่นฝั้น สท.เมืองเขลางค์นคร นายณัฐพงษ์ ฝั้นจักรสาย ประธานชุมชนบ้านกล้วยหลวง นางสองเมือง คำเขื่อน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุทอผ้าบ้านกล้วยหลวง นางจิราภรณ์ จินะการ วิทยากร และนายปิยะ เสนานุช หัวหน้าฝ่ายช่างและอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ร่วมในพิธีเปิดโครงการ

          โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพทอผ้าของกลุ่มผู้สูงอายุฯ นับเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาทักษะฝีมือการทอผ้า เกิดการสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลทำให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว ควบคู่ไปกับการร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตลอดไป

i2505603.jpg  i2505604.jpg

 

ชมภาพ/VDO เพิ่มเติมได้ที่
Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง : https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1659887394051497
Youtube : http://yt2fb.com/id_2068826/