IMG_8048.jpg

อบจ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานการค้ายาสูบ ประจำปี 2560

อบจ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานการค้ายาสูบ ประจำปี 2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. นางสุปราณี เกิดมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานการค้ายาสูบ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังเหนือ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานการค้ายาสูบ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับโรงงานยาสูบ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และผู้จำหน่ายบุหรี่ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายบุหรี่ในจังหวัดลำปาง ให้มีความเข้าใจใน บทบาท หน้าที่ และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสร้างความเข้าใจในเรื่องของบุหรี่ปลอม บุหรี่หนีภาษี และบุหรี่เลี่ยงภาษี โดยมีนายบุญเสริม จันทร์กันธะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบ และการการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้

IMG_7954.jpg

 IMG_7980.jpg IMG_8002.jpg

 

IMG_8063.jpg IMG_8066.jpg IMG_8067.jpgIMG_8032.jpg IMG_8026.jpg IMG_8069.jpg

IMG_8042.jpg