118936799_4701233026583570_7500365239576344803_o.jpg

     วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. อบจ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นายบุญส่ง ศรีกอนติ หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมฯ นายชูศักดิ์ ตุ้ยบาง หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน

118942418_4701232599916946_459526956013123012_o.jpg  119060483_4701232359916970_4917693046142430334_o.jpg  118979220_4701233033250236_5390531292109312795_o.jpg

119062946_4701239493249590_6707463872867508990_o.jpg  119085377_4701233369916869_5403151174164288922_o.jpg  119095708_4701233523250187_922667991626375909_o.jpg
ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ การเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยวิทยากรจากมณฑลทหารบกที่ 32 และในช่วงบ่ายรับฟังบรรยาย การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

119060129_4701232853250254_8920834145992737538_o.jpg  119039736_4701234353250104_5916580996291442689_o.jpg  119041140_4701238529916353_798206898796434455_o.jpg  

119044304_4701239689916237_3142372860329503311_o.jpg  119059623_4701238456583027_4457601099193809050_o.jpg  119114441_4701237203249819_3074938148602137893_o.jpg

119118245_4701237876583085_800280052310333978_o.jpg  119141484_4701239299916276_4974262001044731572_o.jpg  119079655_4701238353249704_915763689843253586_o.jpg

118958968_4701240423249497_1424611608903799426_o.jpg  118968937_4701240513249488_5547424368004103972_o.jpg  119018650_4701240689916137_8436350918978511017_o.jpg

ภาพ/ ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel