118961257_4690562037650669_397723379196514256_o.jpg

อบจ.ลำปาง จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ แก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเกาะคา

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 กันยายน 2563 อบจ.ลำปาง จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ นายชูศักดิ์ ตุ้ยบาง หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน

ซึ่งมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเกาะคา เข้าร่วมอบรมฯ รับฟังการบรรยายความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และความเข้าใจ/สิทธิการรับรู้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติฯ วิทยากรโดย นายสยาม นิยมพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และว่าที่ ร.ต.นำชัย กิติพัฒน์มนตรี นิติกรชำนาญการ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิการรับรู้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง.

119066043_4690561647650708_1940075420036267381_o.jpg  118927189_4690559410984265_3864833307499122986_o.jpg  118878177_4690561987650674_8824373804444936115_o.jpg

118859317_4690561470984059_9107566686520697567_o.jpg  119041141_4690562217650651_4085522539425644486_o.jpg  118963054_4690560407650832_4788341650452722729_o.jpg

118970090_4690559800984226_1636894478550795642_o.jpg  118923718_4690561844317355_7447716529950523657_o.jpg  119065800_4690561244317415_1897835484566026777_o.jpg

119054338_4690562857650587_684830182891460888_o.jpg  119001548_4690562747650598_3435855988480102158_o.jpg  119061961_4690562657650607_8417117773234443821_o.jpg

 ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel