118828446_4689578961082310_6303344070216539654_o.jpg

อบจ.ลำปางเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จัดอบรมนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา” ณ เทศบาลตำบลสบปราบ และโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย อ.สบปราบ

     วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา” ณ เทศบาลตำบลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยนายบุญส่ง ศรีกอนติ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ โอกาสนี้ นายสมชาย บุญยืน นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ กล่าวต้อนรับและเผยถึงการบริหารการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสบปราบในภาพรวม อบจ.ลำปาง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งโรงเรียนวอแก้ววิทยาได้รับโอนมาสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งต้องใช้หลัก “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียน ที่ต้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง ในลักษณะเป็นเจ้าของร่วมกันในสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของกองการศึกษาฯ และโรงเรียนวอแก้ววิทยา มีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยาร่วมกัน 2. เพื่อให้โรงเรียนวอแก้ววิทยามีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โรงเรียนวอแก้ววิทยา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนวอแก้ววิทยา ให้เป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล จัดกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ เรื่อง การบริหารการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสบปราบ โดยใช้หลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมขับเคลื่อนในการศึกษา ณ เทศบาลตำบลสบปราบ และศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและงานบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสบปราบ โดยนางปรีดาภรณ์ นครสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย บรรยายหัวข้อ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้มีศักยภาพไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในยุคศตวรรษที่ 21 และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การบริหารการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสบปราบ โดยใช้หลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมขับเคลื่อนในการศึกษา โดยนางปรีดาภรณ์ นครสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย และนายพีรพล เพื่อตนเอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย ร่วมเป็นวิทยากร.

118946511_4689569591083247_5967061959216968083_o.jpg  119049990_4689576027749270_7373801922933918560_o.jpg  119043411_4689577141082492_5001611284835086213_o.jpg

118948367_4689576274415912_8200855435305315192_o.jpg  118999114_4689592321080974_8381297001438755979_o.jpg   118953185_4689596191080587_5891434236953638535_o.jpg

119061507_4689591424414397_6047977580171701244_o.jpg  119020008_4689594671080739_3912763986878787975_o.jpg  119115564_4689594574414082_2544559293876444555_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel