IMG 3203

     วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบจ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง

     ทางองค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งในองค์กร โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ลำปาง ร่วมเข้ารับการอบรม วิทยากรโดย คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง ประเภท และสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ทราบถึงกระบวนการ เทคนิคการบริหารความขัดแย้งและวิธีจัดการกับความขัดแย้งในองค์กร.

IMG 3029  IMG 3032  IMG 3078

IMG 3090  IMG 3121  IMG 3199

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao