S 71426065

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายบุรินทร์ เมืองมูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายทรงวุฒิ นครังกุล วิศวกรโยธา ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจำนวน 50 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลำปาง เขต 1 โดยมีนายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และได้เยี่ยมชมศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง

เพื่อศึกษาระบบการกำจัดขยะแบบครบวงจร มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ การลดขยะ คัดแยกขยะ และการนำขยะไปรีไซเคิล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

S 71426062  S 71426066  S 71426064

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao