86375

     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายปฐมพงศ์ มะลิ วิศวกรสุขาภิบาล นายบุรินทร์ เมืองมูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายทรงวุฒิ นครังกุล วิศวกรโยธา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการปกครอง หลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 55 จำนวน 99 คน ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นำไปสู่การบริหารจัดการขยะชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้วิธีการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล การทำปุ๋ยชีวภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในท้องถิ่นให้ลดน้อยลง.

86371  86382  86383

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao