116262274 4510296742343867 4747967416397691444 o

     วันที่ 4 สิงหาคม 2563 อบจ.ลำปางเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 คน รับฟังการบรรยายจาก ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบรรยายเรื่อง การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง และจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ

117032616 4510270452346496 617950296443849527 o  117197250 4510278965678978 8653276240396949538 o  117170016 4510271239013084 8906110227077491612 o

     ตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ( พ.ศ.2561-2563) ของ อบจ.ลำปาง ได้กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริมให้บุคลากรทุกตำแหน่งมีความรู้ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรจะต้องอาศัยศักยภาพและกลยุทธ์ในการปรับตัว เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรจะต้องเรียนรู้ การเตรียมพร้อมกับการบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นโดยทั่วกัน เพราะหากปราศจากความเข้าใจและร่วมมือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการบริหารจัดการต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อปัจจัยในเรื่องของเวลา งบประมาณ หรือปัจจัยอื่น ๆ กระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรได้

117197246 4510281679012040 5866161431147732334 o  117129020 4510284479011760 5986282149081751447 o  116521835 4510285122345029 4519663058774764340 o  

116709549 4510287569011451 8729893147780372609 o  116243024 4510290839011124 8234152452352066876 o   116192803 4510293289010879 5163327681553028443 o

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao