IMG 2961

     วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปาง จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองหล่าย อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดย ดร.เรืองฤทธิ์ หมื่นประจักร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาแม่ยาวและคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว กล่าวต้อนรับ นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เกาะคา เขต 2 พบปะพูดคุยกับชาวบ้านเรื่องการจัดการขยะ และปัญหาขยะในปัจจุบัน

โดยในโครงการมีการให้ความรู้เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย นายสุชาติ นันต๊ะวงศ์ ข้าราชการบำนาญ และการรับมอบถังพลาสติกขนาดบรรจุ 8 ลิตร (เจาะก้นถัง) เพื่อใช้เป็นวัสดุสาธิตแก่หมู่บ้านและชุมชน โครงการ “สร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน” จะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

IMG 2901  IMG 2896  IMG 2942

IMG 2929  IMG 2921  IMG 2950

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao