DSC5703

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. อบจ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเมินโครงการและการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง โดยนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีข้าราชการ อบจ.ลำปาง เข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ วิธีการ เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินโครงการ ตลอดจนการบริหารโครงการได้อย่างมีระบบ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ส่งผลต่อการพัฒนาและดำเนินโครงการต่างๆ ของ อบจ.ลำปาง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน.

 DSC5677   DSC5726   DSC5742

 DSC5779   DSC5776  อบรมการประเมินโครงการ20763 ๒๐๐๗๒๑ 2

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao