lawpao

     การปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนถึงระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ดำรงไว้ซึ่งความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประกอบกับมีอำนาจหน้าที่ในการจัดกิจกรรมใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 จึงจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง

     เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและหลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อลดการกระทำความผิดทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ พร้อมปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล.

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao