104412035_4318268451546698_2646170509467808417_o.jpg

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะและจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มียุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 5 ยุทธศาสตร์ โดย 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาฟื้นฟู เฝ้าระวังและป้องกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกระทิงในความดูแลของ อบจ.ลำปาง เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขแก่ประชาชน

     สวนสาธารณะหนองกระทิง ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปางและได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ภายในสวนฯ มีหนองน้ำขนาดใหญ่ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ มีพื้นที่ออกกำลังกาย เส้นทางปั่นจักรยาน เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กที่ได้มาตรฐาน โดยมีประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก นอกจากนี้มีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย จัดลานจอดรถเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

     รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าเพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกระทิงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวของจังหวัดลำปาง และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ประชาชนผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามข้อแนะนำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

     อบจ.ลำปาง มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อความสุขของทุกคน นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม.

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao