103889486_4290913004282243_692014141363514869_o.jpg

     วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง เพื่อกำหนดแนวทางการออกข้อสอบและสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้าง ฯ จำนวน 14 ตำแหน่ง 28 อัตรา โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ จำนวน 382 คน กำหนดวันสอบในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563

ตามที่อบจ.ลำปางได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แต่เดิมได้กำหนดการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) จึงได้ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรฯ ซึ่งบัดนี้สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ได้คลี่คลายลง จึงได้กำหนดวันสอบในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 (ได้ประกาศทางสื่อต่าง ๆ ของ อบจ.ลำปาง รวมทั้งส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้มีสิทธิสอบ)

104495507_4291077020932508_4678329297097620054_n.jpg  104297447_4291039624269581_6520196398780180427_o.jpg

สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 382 คน แยกได้ดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้
1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 67 คน
1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 117 คน
1.3 ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 คน
1.4 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 78 คน
1.5 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 9 คน
1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 6 คน

2.พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้
2.1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 16 คน
2.2 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 คน
2.3 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 13 คน

3.พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้
3.1 ตำแหน่งนักการ จำนวน 4 คน
3.2 ตำแหน่งคนสวน จำนวน 18 คน
3.3 ตำแหน่งคนงาน (บริการชุมชน) จำนวน 13 คน
3.4 ตำแหน่งคนงาน (บรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 22 คน
3.5 ตำแหน่งคนงาน (กรุยทาง ถางป่า) จำนวน 10 คน

104423066_4290912790948931_4581046367545728267_o.jpg  104388293_4290914900948720_7679756445115046597_o.jpg  104410970_4290915270948683_505520215438510316_o.jpg

104457769_4290918114281732_4388113242443167132_o.jpg  103520583_4290913967615480_8789292287494046704_o.jpg  104371223_4290914187615458_8627347817190978184_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao