104369801_4285749774798566_6264525397127423078_o.jpg

     วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบจ.ลำปาง ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อบจ.ลำปาง 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
4. ด้านการบริการสาธารณะ
5. ด้านธรรมาภิบาล.

103748068_4285749081465302_7208998717172312536_o.jpg  105326884_4285750354798508_762481087695236605_o.jpg  82526939_4285750001465210_6325418850467927021_o.jpg

104094237_4285749128131964_63524532007329966_o.jpg  104094238_4285748931465317_2107246886551790636_o.jpg  103014480_4285749378131939_8304488385531593562_o.jpg

104094238_4285748931465317_2107246886551790636_o.jpg  103096318_4285749638131913_290777690436157615_o.jpg  102798770_4285750131465197_8306023485074747046_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao