102665204_4263536317019912_5588443681536401578_o.jpg

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งดำเนินการจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 แห่ง ทำการก่อสร้างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยทำการก่อสร้างบริเวณถนนสายหลักและคัดเลือกแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่จากแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดส่งแบบและประมาณการราคาค่าก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทั้ง 4 ภาค โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งทางจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานดำเนินการดังกล่าว

     โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำปาง อยู่บริเวณถนนสายหลัก 2 จุด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,520,000 บาท ดังนี้
จุดที่ 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 688 – 689 (ถนนพหลโยธิน) ก่อนถึงสถานีตรวจสอบน้ำหนักอำเภอเกาะคา ความกว้าง 40 เมตร
จุดที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 (ถนนจามเทวี ช่วงกิโลเมตรที่ 3+400 – 3+500) ถนนด้านหน้าศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจำภาคเหนือ ใกล้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดลำปาง ความกว้าง 30 เมตร ถนนสายนี้เป็นถนนซึ่งผ่านสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสาธารณะหนองกระทิง) และเป็นถนนตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนสายลำปาง – แจ้ห่ม (หน้าสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก – สะพานท่าเดื่อ)

ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และริมทางสองฝั่งถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางต่อไป.

103444027_4263535683686642_825366279097967416_o.jpg  79518251_4263551457018398_8648227109828068012_o.jpg  102426589_4263550160351861_2759520276009700443_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao