99140956_140042440973785_1132231109543723008_n.jpg

     นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เปิดเผยว่า ด้วยข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๕ กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคําสั่งปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนาม การแข่งขันอื่นในลักษณะทํานองเดียวกันเพิ่มเติม เนื่องจากพบว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค
     เพื่อให้การดําเนินการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COMID-19) เป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๕ ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง/ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลําปาง โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลําปาง ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

จึงมีคําสั่งให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค เป็นการชั่วคราว ดังนี้

- สนามชนโค
- สนามกัดปลา
- หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน
ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ

     ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนินช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่
สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

ขอบคุณข่าวจาก : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao