95898179_4109215749118637_3124453107132530688_o.jpg

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง และนายธีทัติ ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง ร่วมตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จำนวน 1 จุด และขนาดสันฝายกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมขุดลอกขยายพื้นที่รับน้ำ ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่

สืบเนื่องจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระอนุญาตให้คณะพุทธบริษัทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดำเนินโครงการ"คืนธรรมชาติสู่ธรรม"เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระคุณสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอันเป็นสัมปายสถานเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมและเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เกิดแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ประกอบกับ อบต.แม่ถอดได้ขอความอนุเคราะห์
อบจ.ลำปางดำเนินการก่อสร้างโครงการทำนบดินห้วยแม่แก่ง เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค อบจ.ลำปางจึงได้ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นดังกล่าว พร้อมขุดลอกขยายพื้นที่รับน้ำ เพื่อสานต่อโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่.

95931962_4109222712451274_8176845629608165376_o.jpg  96794244_4109219202451625_3722994741571223552_o.jpg  96253993_4109221992451346_2588294730206937088_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao