logo.png

วันที่ 7 ก.พ. 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ลำปาง มีผู้สมัครรายนาม ดังนี้

ลำดับที่ 4 นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์ รับราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดค่ากลาง
ลำดับที่ 5 นายสมเกียรติ ตันตระกูล ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ
ลำดับที่ 6 พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ
ตำแหน่ง ผบก.ภ.จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 7 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ข้าราชการพลเรือน ปลัดจังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 8 นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์
ตำแหน่ง รับราชการผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น
ลำดับที่ 9 นายธีรวัฒน์ สินธุบุญ
ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 ก.พ.2563 รวมจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 9 ราย

ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao