IMG_8600.JPG

     วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. อบจ.ลำปาง จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง เพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อราชการที่สำคัญต่างๆ และการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของ อบจ.ลำปาง ประจำปี 2563 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกที่ดี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอันนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น.

IMG_8522.JPG  IMG_8532.JPG  IMG_8541.JPG

IMG_8557.JPG  IMG_8588.JPG  IMG_8569.JPG

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao