72570419_3304206649619555_8444759491894837248_o.jpg

     วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง

เพื่อติดตามและรายงานผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการสังกัด อบจ.ลำปาง พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นจังหวัดลำปาง.

71227805_3304204562953097_2084611953921097728_o.jpg  71475870_3304204189619801_213727369469362176_o.jpg  71335928_3304205689619651_275771620918820864_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao