วันที่ 10 กันยายน 2562 อบจ.ลำปาง จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง เพื่อนำความคิดเชิงบวกมาพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรม ลดความขัดแย้งในการทำงาน ส่งผลทำให้องค์กรมีบุคลากรที่มีความคิดเชิงบวก สามารถปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของอบจ.ลำปางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีบุคลากรซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างจำนวน 160 คนร่วมโครงการ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

โดยนายสุดปฐพี เวียงสี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เสริมสร้างความคิดเชิงบวกซึ่งมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ หลักการคิดเชิงบวก บันได 5 ขั้น การสร้างแรงบันดาลใจ วิธีการสร้างพลังคิดบวกและความสามัคคี

    

      

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล,เตือนใจ ภักดีวงศ์

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao