ผู้บริหาร อบจ.ลำปางเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นให้คนไทยและการศึกษาไทย

มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

     วันที่ 10 กันยายน 2562 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสุพรรณี สุขสันต์ รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จังหวัดลำปาง ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มอบเงินอุดหนุนการจัดงานจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาเป็นอย่างดี เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ทำให้นักเรียน ครู ตลอดจนสถานศึกษาได้มีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งตรงกับเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่ดี มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น. มีความคิดริเริ่ม และมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวมและให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

    

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao