อบจ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


     วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน) กล่าวรายงาน
ในช่วงเช้ารับฟังการบรรยายเรื่อง - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
- เงินเพิ่มตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
- การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
- การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
- การจัดซื้อพัสดุคนละชนิดกับพัสดุที่เคยจัดซื้อไว้ก่อนแล้วเพื่อความต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น
- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดรายงานขอซื้อขอจ้าง
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน
และในช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ
- บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ
- คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
- ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา
- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคา
- การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานรัฐ
- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
โดยวิทยากร นายวีรพล เทพานนท์ นักวิชาการคลังชำนาญการ จากคลังจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

     

    

     วันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นวันที่สองของโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีข้าราชการ อบจ.ลำปางและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
-แนวทางปฏิบัติรูปแบบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทำบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง
- การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
- หลักการแก้ไขสัญญา
- การงด หรือลดค่าปรับ หรือการขยายสัญญา
- การบอกเลิกสัญญา
- ขั้นตอนการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน และลักษณะของผู้ทิ้งงาน
- กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี และวิธีการจำหน่ายพัสดุ
- การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

วิทยากรโดย นายวีรพล เทพานนท์ นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

    

    

ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา,สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao