วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง โดยนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ

กล่าวรายงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็นกลุ่มสตรีจาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง จำนวน 400 คน ช่วงเช้ารับฟังการบรรยายความรู้ในหัวข้อ "บทบาทสตรีในการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน" วิทยากรโดย นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา

และความรู้ในหัวข้อ "สตรีลำปางเดินตามรอยเท้าพ่อ ดำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" วิทยากรโดย

นายอาคม มีเมล์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวังเหนือ / ประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังเหนือ/ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้แปลงใหญ่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

เพื่อให้สตรีในจังหวัดลำปางมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ

สำหรับช่วงบ่ายจะมีการจัดเวทีเสวนา "สตรีลำปาง ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาให้ลำปางเป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข"

และการเชิดชูเกียรติสตรีที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นระดับจังหวัดและระดับประเทศ พร้อมการแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของสตรีล้านนาและวิถีชีวิตสตรีกลุ่มชาติพันธุ์.

    

    

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล,เตือนใจ ภักดีวงศ์

 ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao