ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่2) ประจำปี 2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ (สมัยที่1) ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องที่เสนอ
3.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ พ.ศ.2562
3.3 ญัตติขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
3.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อญัตติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3.5 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระหนึ่ง ขั้นรับหลักการ
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ

    

     

    

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao