วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

โดยมีแกนนำผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ จำนวน 200 คน รับฟังการบรรยายความรู้เรื่อง สถานการณ์ผู้งสูงอายุ เทคโนโลยีและความรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้สูงอายุ การสร้างความสุขด้วยตนเองและการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ วิทยากรโดย นายวันชัย สุขคร และความรู้เรื่องการเตรียมการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สิ่งอำนวยความสะดวกและการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งกิจกรรมการตรวจประเมินให้คำแนะนำด้านสุขภาพเบื้องต้น โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่ทะ

     ซึ่ง อบจ.ลำปาง ร่วมกับ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดลำปาง และสมาคมกิจการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง จัดการอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อบูรณาการสานพลังการทำงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข.

    

    

    

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา,สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao