วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการปกครอง ซึ่งจัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 244 และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล อาทิ การคัดแยกขยะ การรีไซเคิล การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ-ถ่านชีวภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน.

    

    

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao