อบจ.ลำปางร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

“ นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ ปี 2 ”

     อบจ.ลำปางร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ ปี 2” ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดการแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ

มีจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน
รุ่นที่1 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 หลักสูตร หุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว
รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 หลักสูตร หุ่นยนต์เดินตามเส้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครมายังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทางโทรสารหมายเลข 0 5423 7662 หรือ Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สมัครได้รุ่นละ 1 ทีมๆ ละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หรือจนกว่าจะครบจำนวนค่ะ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao