วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง เข้าร่วมประชุม โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดการประชุม
ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้พิจารณาคัดเลือกสมัชชาการศึกษานครลำปางและภาคีเครือข่าย เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการจัดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ซึ่งการขับเคลื่อนงานต้องอาศัยการสร้างกลไกความร่วมมือเชิงบูรณาการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ อย่างมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายนั้น จึงขอให้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ความร่วมมือนี้จัดทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมัชชาการศึกษานครลำปาง โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาความเข้มแข็งของกลไก ความร่วมมือจัดการศึกษาของจังหวัดและร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มปฐมวัยและเด็กเยาวชนนอกระบบ 
ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ศึกษาธิการจังหวัดลำปางและสมัชชาการศึกษานครลำปางได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเป็นระยะเวลา 1 ปี ( 28 มิถุนายน 2562 – 28 มิถุนายน 2563 ) ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมัชชาการศึกษานครลำปาง จะร่วมมือกัน ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือจัดการศึกษาของจังหวัด
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมัชชาการศึกษานครลำปาง จะร่วมมือกัน ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล
3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมัชชาการศึกษานครลำปาง จะร่วมมือ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินมาตรการเพื่อติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มปฐมวัยและเด็กเยาวชนนอกระบบศึกษา

    

    

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao